Glossari

Glossari de paraules clau relacionades amb els patis naturals escolars.

 • Bioenginyeria del paisatge
  Branca de l’enginyeria que estudia les propietats tècniques i biològiques de plantes o fragments vius d’espècies autòctones i la seva utilització, de manera aïllada o en combinació amb materials inerts com la pedra, la fusta o l’acer, com a elements de construcció en les obres de recuperació de l’entorn ambiental, amb finalitats antierosives o d’estabilització.
 • Comunitat educativa
  Comunitat integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d’atenció educativa que intervenen en el procés d’ensenyament en el centre, personal d’administració i serveis del centre, i la representació municipal i, en els centres privats, els representants de llur titularitat. (Llei 12/2009, cd 10 de juliol, d’Educació, títol III, article 19.2).
 • Comunitat escolar
  Comunitat integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d’atenció educativa que intervenen en el procés d’ensenyament en el centre, personal d’administració i serveis del centre, i la representació municipal i, en els centres privats, els representants de llur titularitat. (Llei 12/2009, cd 10 de juliol, d’Educació, títol III, article 19.2).
 • Comunitat educativa del centre o comunitat escolar
  Comunitat integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d’atenció educativa que intervenen en el procés d’ensenyament en el centre, personal d’administració i serveis del centre, i la representació municipal i, en els centres privats, els representants de llur titularitat. (Llei 12/2009, cd 10 de juliol, d’Educació, títol III, article 19.2).
 • Consell escolar
  Òrgan col·legiat de participació en la gestió escolar format pel director i per representants del professorat, de l'alumnat, dels pares dels estudiants, del personal d'administració i serveis i, en el cas dels centres privats, per representants de la titularitat del centre.
 • Contractista
  Persona física o jurídica que per contracte executa, parcial o totalment, una obra material per al promotor. El contractista assumeix el compromís d’executar les feines descrites al document d’un projecte, sota la direcció facultativa designada pel promotor. En l’àmbit de la jardineria, el contractista acostuma a coincidir amb el constructor.
 • Cronograma
  Gràfic que representa una llista d’activitats i la relació que s’estableix entre elles, amb indicació de les dates previstes d’inici i final.
 • Desconstrucció
  Conjunt d'accions graduals i selectives de desmantellament d'una edificació, que tenen per objecte la recuperació i aprofitament dels elements constructius per mitjà de processos de reciclatge o de reutilització.
 • Escola inclusiva
  Centre escolar que educa reconeixent i respectant les diferències de tota mena entre el seu alumnat i considerant la diversitat com a enriquidora de la seva tasca professional, orientada a aconseguir que tot l'alumnat senti que pertany a una comunitat educativa que valora la seva individualitat.
 • Hort escolar
  Terreny de regadiu no gaire extens d'una escola en què es conreen especialment hortalisses i fruites amb finalitats educatives.
 • jardí escolar
  Pati escolar el qual està composat majoritàriament per espais amb components naturals.
 • Memòria
  Document que exposa els antecedents, l’objecte, la situació actual, els condicionants existents, les prescripcions del promotor i la solució adoptada en els aspectes tècnics i econòmics d’un projecte, i que descriu les feines projectades de manera clara, concisa, completa i ordenada, inclosa la seqüència d’execució. A la memòria s’hi fan constar estudis, declaracions i dades prescrites per la normativa aplicable en cada cas.
 • pati d'escola
  Espai a l’aire lliure d’escoles bressol, infantil i primària i instituts on els infants i joves realitzen activitats de lleure, esport i aprenentatge en horari escolar i paraescolar i que pot obrir‐se al barri la resta del temps.
 • Pati natural
  Pati escolar el qual està composat majoritàriament per espais amb components naturals.
 • Pati escolar
  Espai a l’aire lliure d’escoles bressol, infantil i primària i instituts on els infants i joves realitzen activitats de lleure, esport i aprenentatge en horari escolar i paraescolar i que pot obrir‐se al barri la resta del temps.
 • Pati natural o jardí escolar
  Pati escolar el qual està composat majoritàriament per espais amb components naturals.
 • Paviment amortidor
  Revestiment de seguretat que cobreix l'àrea d'impacte d'una àrea de jocs infantils, el qual es deforma o desplaça les seves partícules en rebre l'impacte tot absorbint-ne gran part de l'energia.
 • Paviment amortidor d'impacte
  Revestiment de seguretat que cobreix l'àrea d'impacte d'una àrea de jocs infantils, el qual es deforma o desplaça les seves partícules en rebre l'impacte tot absorbint-ne gran part de l'energia.
 • Pedagogia de la inclusió
  Pedagogia que es basa en la plena participació de tots els infants en tots els aspectes de la vida escolar i comunitària.
 • Plànol
  Representació gràfica a escala de l’objecte d’un projecte amb detalls sobre les dimensions, els materials i acabats, les especificacions tècniques i els aspectes constructius rellevants per a la seva execució.
 • Pressupost
  Resum sistemàtic de la previsió econòmica del cost d’un projecte, que descriu els detalls econòmics de cadascuna de les tasques que s’han de realitzar amb l’objectiu d’oferir una descripció verificable del cost total.
 • Projecte
  Conjunt d’escrits, càlculs i gràfics que defineixen els paràmetres tècnics necessaris per a l’execució de les feines encaminades a la consecució de l’objectiu establert.
 • Projecte constructiu de pati natural
  Projecte en el qual es desenvolupa la solució considerada òptima per a un pati escolar públic o privat, amb prou detall per a dur-hi a terme la construcció, a més del seu ús o explotació posterior.
 • Projecte educatiu de pati natural
  Instrument per a la gestió del pati natural d'un centre educatiu que enumera i defineix els trets d'identitat dels espais exteriors, en formula els objectius, els contextos de partida i les propostes generals i n'expressa l'estructura organitzativa pel seu desenvolupament.
 • Projectista
  Persona física o jurídica que rep l’encàrrec per part del promotor de redactar un projecte.
 • promotor
  Persona física o jurídica, pública o privada, que individualment o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, la redacció d’un projecte o l’execució d’una obra.
 • Promotor-a
  Persona física o jurídica, pública o privada, que individualment o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, la redacció d’un projecte o l’execució d’una obra.
 • promotora
  Persona física o jurídica, pública o privada, que individualment o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, la redacció d’un projecte o l’execució d’una obra.
 • sorral
  Recipient d’una àrea de joc infantil, delimitat per uns elements de contenció i opcionalment un fons, ple de sorra i/o grava, que es fa servir per a fomentar jocs i activitats de tipus manual i de comunicació entre els infants o per a assegurar la funció d’un paviment amortidor en una àrea d’impacte d’un o més equipaments de les àrees de joc infantil.
 • Sorrera
  Recipient d’una àrea de joc infantil, delimitat per uns elements de contenció i opcionalment un fons, ple de sorra i/o grava, que es fa servir per a fomentar jocs i activitats de tipus manual i de comunicació entre els infants o per a assegurar la funció d’un paviment amortidor en una àrea d’impacte d’un o més equipaments de les àrees de joc infantil.
 • Sorrera o sorral
  Recipient d’una àrea de joc infantil, delimitat per uns elements de contenció i opcionalment un fons, ple de sorra i/o grava, que es fa servir per a fomentar jocs i activitats de tipus manual i de comunicació entre els infants o per a assegurar la funció d’un paviment amortidor en una àrea d’impacte d’un o més equipaments de les àrees de joc infantil.
 • Tirolina
  Element d’un parc infantil per mitjà del qual l’infant pot desplaçar-se sobre o al llarg d’un cable per acció de la gravetat.
 • Xarxa tridimensional
  Equip d’escalada que es composa d’un conjunt d’elements flexibles amb forma geomètrica tridimensional, que estan dissenyats per cedir sota pressió.