Search
Close this search box.

FASE 4
Manteniment

Quines són les necessitats de manteniment del nou pati natural del vostre centre escolar?

Aquesta fase posa en relleu les operacions de manteniment necessàries pel bon funcionament i la conservació dels components dels patis naturals. Els objectius del manteniment del pati natural i dels seus components són:

 • Mantenir-ne les condicions correctes de seguretat, netedat i salubritat.
 • Assegurar que es compleixin les funcions per a les quals han estat projectats.
 • Aconseguir que perdurin el possible en el temps i que la seva durada sigui, com a mínim, la prevista en el projecte o la definida pels diferents materials que el componen.
 • Donar continuïtat als paràmetres inicials durant tota la seva vida útil.
 • Preservar i potenciar la natura del pati.

Aquests objectius es podran aconseguir amb un manteniment preventiu periòdic i, quan calgui, un manteniment correctiu. La inspecció periòdica del pati natural i dels seus components ha de formar part necessàriament de les tasques de manteniment. Després de situacions ambientals agressives, d’accidents o d’un ús molt intens, és recomanable dur a terme inspeccions addicionals.

Sempre, però més en aquests moments actuals, és primordial la neteja i la desinfecció del pati natural i dels seus components per tal de minimitzar riscos sanitaris d’acord amb les autoritats sanitàries. Dins de la neteja es contemplen també com a part important les accions destinades a prevenir l’embrutiment.

Recomanem que el projecte constructiu del pati natural incorpori un pla de manteniment que consideri de manera global els tipus de manteniments, les diferents operacions per a realitzar, la seva gestió i els costos.

ETAPA 4.1

Manteniment dels paviments

Per la seva importància i necessitat fem esment del manteniment de dues tipologies de paviments dels patis naturals, els paviments amortidors d’àrees de joc infantil i el manteniment de sorreres.

Manteniment de paviments amortidors d’àrees de joc infantil

El manteniment dels paviments amortidors d’impactes de les àrees de joc infantil ha d’assegurar que s’aconsegueixen els objectius marcats i, en particular, ha de garantir que s’assoleixen les condicions de seguretat i higiene.

Els objectius del manteniment dels paviments de les àrees de joc infantil són els següents:

 • Assegurar que compleixin les funcions d’amortir per a les quals han estat instal·lats.
 • Allargar-ne la vida útil.
 • Evitar-ne la compactació en el decurs del temps.
 • Mantenir la disgregació de les partícules en els paviments granulosos sense cohesió.
 • Garantir que mantinguin les condicions correctes de seguretat, higiene, ús i aspecte.

La gestió de la seguretat dels paviments de les àrees de joc infantil s’ha de fer de manera paral·lela i integrada amb la gestió de la seguretat global de les àrees de joc infantil.

Les operacions del manteniment dels paviments amortidors de sorra són les següents:

 • Rastrejant el paviment granulós en superfície a una profunditat de 10 cm com a mínim, per eliminar els eventuals cossos estranys.
 • Voltejant el paviment granulós en tot el seu gruix, i retirant els eventuals cossos estranys apreciables a primera vista.
 • Si cal afegir paviment amortidor, ha de ser amb sorra de les mateixes característiques.

Manteniment de sorreres

Els objectius del manteniment de les sorreres en àrees de jocs infantils són similars a les dels paviments amortidors amb l’exigència higiènicosanitària, principalment en les sorreres per a jocs de tipus manual.

Es recomana dur a terme inspeccions visuals ordinàries de les sorreres periòdicament. Si durant les inspeccions visuals ordinàries de les sorreres s’identifiquen deficiències greus que puguin posar en perill la seguretat dels usuaris, aquestes s’han de corregir immediatament, netejant, reposant, reparant i desinfectant o renovant segons cada cas. Si això no fos possible, s’ha d’aïllar i impedir-ne l’ús pels infants fins que la sorrera insegura estigui reparada i disposi de totes les mesures d‘higiene i seguretat originals.

S’ha de procedir a dur a terme una inspecció higienicosanitària amb presa de mostra amb els assaigs parasitològics i bacteriològics referits a la norma NTJ 13R sempre que les circumstàncies ho aconsellin.

Per a la desinfecció de les sorreres infectades que estiguin ubicades a les àrees de joc infantil es faran servir preferentment productes inscrits en els registres oficials corresponents i preferentment autoritzats per a aquest ús. Les desinfeccions s’hauran de realitzar preferentment amb recursos innocus per als usuaris, vapor d’aigua a 90 ºC, una dilució de lleixiu o, de manera natural, amb una bona insolació.

No s’ha de retornar a la sorrera la sorra que s’hagi desplaçat fora del recinte.

ETAPA 4.2

Manteniment dels equipaments de les àrees de joc

Com s’han de mantenir els equipaments de joc del pati natural?

El manteniment dels equipaments de les àrees de joc hauria de complir els requisits de l’apartat 8.2.6. de la norma UNE-EN 1176-7, tenint en compte les instruccions del fabricant i incloent, com a mínim:

 • Neteja
 • Ajust de les peces d’unió
 • Renovació de pintures i tractaments de superfícies
 • Manteniment de les superfícies d’absorció d’impactes
 • Lubricació dels coixinets
 • Recollida de trossos de vidres o altres residus o substàncies contaminants
 • Marcat dels equipaments per indicar el nivell 0 de la superfície formada per materials granulosos sense cohesió
 • Restabliment del nivell dels materials granulosos sense cohesió
 • Manteniment dels espais de caiguda lliure

És fonamental que els equipaments i les estructures del pati s’inspeccionin regularment per evitar qualsevol perill. Com que aquests representen una amenaça per a la seguretat, si s’identifica algun defecte o elements perillós, s’haurà d’impedir l’accés a l’estructura o equipament de manera immediata mitjançant el seu abalisament i s’haurà de procedir el més ràpidament possible a la seva reparació.

ETAPA 4.3

Manteniment dels espais verds

Alguns vegetals perduren durant generacions i generacions, en aquests casos el manteniment dels espais verds és un deure amb la natura i un valor que cal inculcar als infants i joves.

Cal diferenciar les operacions de manteniment dels espais verds del pati natural per les tipologies de plantacions (arbrat, palmeres, arbustives, herbàcies i gespes i prats), però en general poden comportar els treballs de jardineria que es detallen a continuació:

 • Reg
 • Sega i desbrossada
 • Poda i retall
 • Control fitosanitari
 • Operacions en el sòl
 • Control de les herbes no desitjades
 • Manteniment dels aspratges
 • Reposicions i renovacions
 • Reciclatge de restes vegetals

Vegeu els detalls de les operacions de manteniment a les normes de manteniment i conservació dels espais verds de la família NTJ 14.

ETAPA 4.4

Manteniment dels horts escolars ecològics

Així que us heu animat a construir un hort escolar ecològic!

A continuació es presenten alguns consells de manteniment que serà bo que els tingueu en consideració per maximitzar els seus beneficis.

Fer-lo amb els alumnes és divertit i se n’aprèn

Una de les raons més habituals per iniciar un hort escolar ecològic en un pati escolar és el valor educatiu i, per descomptat, la millor manera d’aprendre és fent-ho! Quan els alumnes participen en el cultiu i manteniment d’un hort escolar, les moltes mans poden fer un treball molt més lleuger fora de l’hora de classe. Proveu d’implicar-los des del principi: construir l’estructura del hort escolar, preparar la terra, sembrar les llavors i plantar les plàntules, regar, treure males herbes o herbes no desitjades, control de plagues i malalties, recollir els fruits, etc.

Reg i fertilització

El reg és imprescindible per mantenir els cultius hortícoles en les nostres condicions climàtiques. Si el nostre hort escolar ecològic és relativament petit, aquest es pot regar amb un simple reg manual a mànega o amb regadora. Un sistema de reg per degoteig o per microaspersió pot cobrir una àrea més gran i fer que el reg sigui dinàmic. Tingueu en compte que aquests sistemes estalvien molta aigua en comparació amb un reg per inundació o amb aspersors. L’estalvi del consum d’aigua és un aspecte didàctic molt interessant que fora bo desenvolupar en l’ús de l’hort escolar ecològic del centre.

La fertilització orgànica és sempre recomanable i necessària. Sempre caldrà aportar-hi fertilitzants orgànics pel bon desenvolupament de les plantes hortícoles. Els fertilitzants orgànics es poden obtenir per compost, fems i altres que provenen de fonts naturals.

Desherbat, encoixinat i suports

Inevitablement, les males herbes es trobaran a qualsevol hort escolar ecològic i competiran amb les plantes hortícoles per l’aigua, els nutrients i la llum solar. El desherbat regular ajuda les plantes de l’hort a maximitzar el seu creixement. El compostatge d’aquestes males herbes és la millor opció. Eviteu llençar males herbes cap a zones forestals i altres zones naturals. Moltes males herbes són espècies invasores introduïdes i són increïblement competitives. L’encoixinament pot fer que el vostre hort escolar sigui encara més eficient amb l’ús de l’aigua mantenint la humitat, cosa que significa que l’hort escolar ecològic requerirà menys aigua de reg. L’encoixinament també té moltes altres avantatges com ara el d’evitar que creixin les males herbes. Algunes espècies hortícoles, per exemple el tomàquet, requereixen una estructura de suport perquè no caiguin i es malmetin.

Control de plagues i malalties

La poció del control de plagues i malalties de l’hort escolar amb agricultura ecològica és la millor opció en un context educatiu, tant des del punt de vista dels docents com dels alumnes. Vigileu amb atenció el fullatge de les plantes per detectar signes de danys d’insectes o fongs. Com més aviat es pugui tractar les afectacions de plagues i malalties, millor serà el resultat. Les barreres físiques són el mètode més eficaç contra la incursió d’animals salvatges com els conills i els pors seglars. Potser necessiteu una tanca ben clavada al terra al voltant del vostre hort escolar o arbres fruiters.

Planificar la continuïtat de l’hort

Heu fet l’esforç i heu creat un hort escolar ecològic al vostre pati natural, enhorabona!

Assegureu-vos de planificar la continuïtat de l’hort escolar ecològic, com es seguirà mantenint en el futur. No és rar que una persona o un grup reduït de persones de l’escola comencin un hort escolar i que es deixi abandonat després de poc temps. Tenir un pla per passar la responsabilitat a qui se n’ha d’ocupar quan calgui, garantirà que els infants es puguin seguir beneficiant durant molts anys.