Search
Close this search box.

FASE 2
Disseny del PROJECTE CONSTRUCTIU de pati natural

Heu creat un document d’àmbit del projecte educatiu de pati natural i ara ha arribat el moment de contractar un equip expert en patis naturals de professionals multidisciplinaris. És el moment que el vostre equip de treball comuniqui tota aquesta documentació que heu elaborat en la Fase 1 amb l’equip de professionals de patis naturals per seguir treballant cap a la creació del projecte constructiu del vostre pati natural.

El resultat d’aquesta Fase 2 serà assolir un bon disseny i projecte amb un conjunt de documents de projecte constructiu que s’utilitzaran per contractar un o més contractistes i configurar una bona execució del nou pati natural del vostre centre escolar.

L’equip d’Enginyeria de Patis Naturals es posa a la vostra plena disposició d’aquí en endavant per oferir-vos el nostre millor servei d’acompanyament en el desenvolupament dels treballs de disseny i projecte, construcció i manteniment del pati natural del vostre centre escolar.

Contacteu-nos per parlar del vostre projecte de pati.

ETAPA 2.1

Treballar amb l’equip d’Enginyeria de Patis Naturals

En aquest punt valoreu els avantatges que aporta treballar amb un equip de professionals en projectes de naturalització de patis escolars, i decidiu si l’heu d’incorporar al vostre projecte de pati natural.

El nostre equip: Enginyeria de Patis Naturals

L’equip d’Enginyeria de Patis Naturals us ajudarà a tirar endavant el vostre projecte educatiu i desenvoluparà el projecte constructiu del vostre pati naturalitzat que haurà de servir per la seva correcta execució que es descriu en la Fase 3 de Construcció de la Secció Construcció i manteniment.

Ens podeu consultar tots els vostres dubtes de com posar a la pràctica el vostre pati natural i tenir converses sobre els vostres objectius immediats i a llarg termini, i també del vostre pressupost disponible. Posteriorment, ens posarem en marxa per entendre de manera clara el funcionament de l’entorn escolar i les necessitats de la comunitat educativa del vostre centre.

Enginyeria de Patis Naturals us ofereix diversos serveis segons les vostres necessitats, com ara:

 • Avantprojecte: disseny, planificació i redacció d’un document amb les línies mestres del projecte de l’espai, on es definirien les intervencions previstes més rellevants i una estimació econòmica dels costos d’execució, dels costos d’honoraris professionals del projecte constructiu i dels costos del manteniment.
 • Disseny i redacció d’un projecte constructiu amb tots els detalls constructius de les intervencions previstes i una valoració econòmica detallada del projecte executiu.
 • Execució del projecte executiu del pati natural del vostre centre.
 • Certificació de seguretat dels equipaments de joc i de les àrees de joc.
 • Manteniment de les àrees de joc d’acord amb les normatives.

Cada pati és únic. Cada espai exterior de les escoles tenen la seva casuística i particularitats; i per això tots els patis escolars s’han de redissenyar amb una naturalització feta a mida i pensada per optimitzar totes les possibilitats d’aprenentatge dels alumnes. A tots els nostres projectes de patis naturals hi ha cinc consideracions principals:

 • Disseny de l’espai disponible
 • Context i historial del centre
 • Joc i risc
 • Contacte amb la natura
 • Jocs inclusius i socials

Concreció d’objectius del projecte educatiu del pati

És el moment que l’equip d’Enginyeria de Patis Naturals conegui de primera ma els objectius del projecte educatiu de l’escola en referència als seus espais exteriors, el pati natural. Per això, caldrà concretar els objectius referents a:

 • Les edats o etapes educatives per a les quals hi ha previst redissenyar els espais del pati escolar.
 • Les habilitats i objectius d’aprenentatge que es volen ajudar a desenvolupar: relacions socials, experimentació, motricitat.
 • La coeducació en el pati com un espai que ofereixi les mateixes oportunitats a totes les nenes i nens amb una intervenció amb perspectiva de gènere.
 • La interculturalitat projectant espais educatius de reconeixement i estima de la diversitat.
 • Els espais inclusius i accessibles dels espais de l’entorn de joc i d’aprenentatge.
 • La responsabilitat mediambiental promovent unes relacions respectuoses amb el medi ambient, fent-lo present en els espais naturalitzats amb materials naturals, fustes, pedres, sorres, plantes autòctones.

I així aconseguir transmetre els objectius concebuts des de la pròpia escola a l’Equip d’Enginyeria de Patis Naturals, qui transcriurà aquests objectius en elements de disseny i projecte: topogràfics, vegetació, materials, components i acabats, que potenciïn i aconsegueixin els objectius plantejats.

ETAPA 2.2

Crear una documentació gràfica del projecte

Ha arribat el moment de començar a ajuntar-ho tot i representar-ho de forma gràfica.

Aquesta documentació gràfica en forma d’esquemes en primer terme i en forma de plànols posteriorment es convertirà en la base del projecte constructiu. Aquesta etapa ens ajudarà a plantejar-nos la relació entre diferents elements del pati i ens permetrà conèixer i entendre la diversitat de escales d’un projecte.

El primer treball en forma de disseny esquemàtic, tant en planta con en secció, organitzant l’espai i pensant de forma tridimensional, mitjançant esquemes amb formes geomètriques i orgàniques ens ajudaran a organitzar els diferents elements de l’espai exterior del centre escolar, del pati natural.

Esquema, a vista d’ocell

Un esquema o un plànol de projecte és com mirar a vista d’ocell el pati, on mostrem els elements existents i desitjats.

En aquest primer moment, l’equip d’Enginyeria de Patis Naturals es dedicarà a l’etapa de disseny esquemàtic. Aquest esquema de disseny inicial pretén definir l’abast i el disseny conceptual del projecte. Això inclou l’establiment de l’escala dels diferents elements i les relacions espacials entre aquests elements.

Aquest plànol esquemàtic mostrarà on es col·loquen els diferents elements al terreny escolar, com ara equipament de jocs, sorreres, jardins i horts escolars, àgores, itineraris i espais d’aprenentatge a l’aire lliure. Al final de l’etapa de disseny esquemàtic, presentarem a l’equip de treball del centre escolar diversos conceptes en forma d’esquema per a la seva aprovació. Un cop seleccionat un esquema, serà el moment d’avançar cap al desenvolupament del projecte.

Plànols: vista en detall del projecte

Hi ha diferents tipus de plànols que es poden integrar en el conjunt de documents d’un projecte. L’Equip d’Enginyeria de Patis Naturals desenvoluparà aquest procés de creació de la documentació gràfica.

Els plànols i les escales més usuals són les següents:

 • Plànol de situació (1:10.000).
 • Plànol d’emplaçament (1:5000).
 • Plànol topogràfic (1:500 o inferior).
 • Plànol de l’estat actual (1:500 o inferior). Hauria d’incloure la informació de tots els serveis existents.
 • Plànol de proposta (1:500 o inferior). Aquest és el que veuran els que n’han de decidir l’execució, pel que cal que estigui clar i consensuat per totes les parts. Fins que la proposta no està lligada no s’hauria de generar la resta del projecte.
 • Plànol d’enderrocs (1:500 o inferior).
 • Plànol de paviments (1:500 o inferior).
 • Plànol d’instal·lacions (1:500 o inferior). es realitza un plànol per a cada tipus d’instal·lació com ara enllumenat, drenatge i reg.
 • Plànol d’obres de fàbrica, estructures i murs.
 • Plànol de plantacions (1:500 o inferior).
 • Plànol de mobiliari i equipaments d’àrees de jocs (1:500 o inferior).
 • Plànol de detalls (1:50, 1:10…).

Si el municipi on es troba l’escola no té una cartografia actualitzada, en webs com la de l’Institut Cartogràfic de Catalunya se’n pot extreure documentació gràfica molt útil.

ETAPA 2.3

Planificar en estadis la realització del projecte i el futur manteniment

La planificació en estadis de la realització del projecte constructiu pot ajudar a pautar el seu cost i alhora crear un entorn d’aprenentatge més ric.

Aquesta etapa ens guiarà a través de com es pot dividir en estadis l’execució del projecte global del pati natural del vostre centre. També és important pensar en el futur del projecte a llarg termini. Com funcionarà el manteniment? Com de gran serà aquest arbre d’aquí a 5 o 50 anys?

Pensar global i a llarg termini

A mesura que es passa del disseny esquemàtic al desenvolupament del projecte constructiu, és important tenir en compte com poden afectar la construcció en estadis i la gestió i manteniment a llarg termini del pati natural.

Totes les escoles tenen una disponibilitat de pressupost i un calendari de classes que pot resultar de difícil compaginació per poder implementar el pati natural sencer alhora. Utilitzant el projecte constructiu com un model de kit de peces, els diferents elements es poden instal·lar de forma individual o implementar-los en estadis. Això permetrà alhora desenvolupar un entorn de joc més ric, amb noves funcions afegides a mesura que els fons estiguin disponibles. A més, es poden millorar els elements existents per augmentar la funcionalitat i les oportunitats d’ensenyament a mesura que els fons estiguin disponibles.

La segona consideració clau a l’hora de pensar a llarg termini és el manteniment. És imprescindible seleccionar adequadament tots els materials de plantació i construcció. Pensem en triar articles que tinguin un alt nivell de joc i educació combinats amb uns requisits de manteniment baixos. Tinguem en compte que la nova plantació requerirà un manteniment addicional i un reg. És possible que vulgueu coordinar-vos amb el vostre equip de treball del centre per elaborar un calendari de manteniment amb voluntaris. També es pot incorporar una part de les tasques de manteniment en els objectius d’aprenentatge per a estudis a l’aire lliure.

Terminis i planificació dels estadis del projecte constructiu

La creació d’espais de joc assequibles i alhora grans implica sovint terminis o estadis graduals. Tant si es tracta d’afegir noves construccions com de nous equipaments de joc, l’aplicació d’una planificació per estadis comportarà finalment un entorn de joc i educatiu més ric.

És fonamental planificar amb la vostra supervisió els estadis del projecte constructiu per desenvolupar una planificació d’estadis ben pensada. D’aquesta manera es reduiran els treballs que cal realitzar en el futur quan s’implementin estadis addicionals.

Manteniment a llarg termini

Deixeu un llegat enrere que continuarà beneficiant a altres estudiants durant els propers anys després que els vostres alumnes, fills i files es graduïn.

Moltes escoles tenen recursos molt limitats per al manteniment. La planificació del manteniment a llarg termini ajudarà a mantenir els espais de joc a l’aire lliure i els entorns d’aprenentatge amb el millor aspecte durant els propers anys.

És possible que tingueu previst un pla de manteniment durant els primers mesos o any, contemplant qui s’ocuparà del reg addicional que necessiten les noves plantacions, però, i què passarà d’aquí a un any, cinc anys o 10 anys?

L’equip d’Enginyeria de Patis Naturals treballarà per seleccionar els millors components de baix manteniment amb la major vida útil possible i mantenint el pressupost del projecte. A més d’aquesta selecció original, s’haurà de treballar per elaborar un pla de manteniment a llarg termini. Caldrà tenir en compte les restriccions pressupostàries de l’escola i la mida de l’equip de manteniment que treballa mantenint els espais exteriors de l’escola.

En general, caldrà fer un pla per tenir de manteniment d’equipaments i de plantacions. És fonamental considerar com aquest manteniment es transmetrà a través de diferents grups d’any en any.

Vegeu les operacions de manteniment recomanades per als patis naturals a la Fase 4 de Manteniment de la Secció Construcció i manteniment.

ETAPA 2.4

Estimar els costos

En aquesta etapa d’estimació de costos l’equip d’Enginyeria de Patis Naturals us ajudarem a perfeccionar la vostra previsió i a esbrinar a on es destinen els fons disponibles per a la construcció del nou pati natural.

Estimació dels costos d’execució

L’estimació del cost del projecte de pati natural implica tenir en compte diversos factors, inclosos els costos de materials, ma d’obra i maquinària i també els condicionants del lloc d’execució. A més, l’escala del projecte determinarà el cost global. És important tenir en compte que, abans de la construcció, el cost global és una estimació que ha de reflectir a grans trets quina és l’estimació del cost final del projecte.

Consideracions clau

A l’hora de fer números, serà important tenir en compte les consideracions clau següents:

 • Quina és la grandària del projecte? Invariablement, un projecte de menor grandària serà menys costós
 • Quins components s’inclouran i com afectaran el cost?
 • Quins tipus de paviments necessitarem i quina quantitat?
 • És possible reciclar elements de l’antic pati escolar o del recinte escolar? Per exemple, fent servir runes d’un edifici enderrocat per construir elevacions del terreny,…
 • Quina quantitat d’encofrat i formigonat es necessitarà per construir voreres, parets, escales i rampes?
 • Quines necessitats d’equipaments tenim? Es conservarà i es tornarà a reposar algun equipament existent?
 • Quins tipus de plantacions i sembres s’inclouran? Caldrà incorporar reg automàtic?
 • Quins mobiliaris i il·luminacions es necessiten?
 • Quina quantitat de preparació del terreny s’ha de fer, excavació, moviments de terres, aportació de terres?
 • Quant costaran la construcció, les instal·lacions i la direcció d’obra?
 • Quant costaran els honoraris de consultoria i disseny i projecte?
 • Heu inclòs una contingència? Es recomana un 15%.

Components de qualitat i duradors

L’apartat de components acostuma a ser el més important en l’apartat de costos del projecte.

En molts casos, els materials que seleccioneu poden alterar dràsticament el cost d’elements específics. Tinguem en compte on és millor optar per utilitzar un material més econòmic o reutilitzat, tenint present sempre que les opcions de components naturals afavoriran la naturalització del pati escolar.

Vegeu la Secció 2 Components.

Estimació d’honoraris professionals

Un cop haguem calculat el cost global del vostre projecte, és hora de revisar el resultat dels esforços de recaptació de fons i veure el pressupost total disponible pel projecte de pati natural del vostre centre escolar.

Si teniu alguna mancança, ara és el moment de trobar com la podeu solucionar. Quines idees addicionals de recaptació de fons podeu implementar en aquesta fase? Tingueu en compte si hi ha elements del pati que pugueu trobar finançament mitjançant donacions o si hi ha possibilitat de rebre donacions en espècies. També podeu dilatar els terminis i tornar a planificar els estadis d’execució.

ETAPA 2.5

Desenvolupar el projecte constructiu

La planificació inicial del centre escolar, durant aquesta etapa de desenvolupament del projecte constructiu es revisarà i complementarà a mesura que s’apropa la Fase 3 de Construcció de la Secció Construcció i manteniment.

Afinar el disseny i projecte

L’Equip d’Enginyeria de Patis Naturals partirà del disseny esquemàtic original preparat a la Fase 1 i l’evolucionarà a partir de la retroalimentació amb l’equip de treball del centre, així com de la informació urbanística, ordenances i normativa tècnica que siguin aplicables, informació dels serveis existents, i els criteris de càlcul, dels components i materials i de disseny dels patis naturals aplicats als espais exteriors del centre escolar.

Patis naturals per una educació en valors

Els projectes de patis naturals han de contemplar els valors propis de cada escola, a banda de la coherència formal de tot projecte constructiu.

Així, des de l’equip d’Enginyeria de Patis Naturals incorporem equipaments de joc i d’aprenentatge junt amb elements de la natura orgànics i inorgànics (troncs, fustes, vímet, pedres, sorres, sòls,…) que per una part promouen la socialització, l’experimentació i la motricitat als infants i alhora potencien la vida dels éssers vius (arbres, arbustos, plantes herbàcies, plantes hortícoles, insectes, petits invertebrats, ocells, petits mamífers,…) en entorns inclusius, en els espais exteriors de les escoles:

 • Equipaments de joc i d’aprenentatge per potenciar la socialització (espai social, joc simbòlic, joc de representació i escenificació,…), l’experimentació amb equipaments de joc amb sorra i aigua, amb components sonors i musicals o amb joc de construcció amb fustes, teles, i també la motricitat, amb una infinitat de variants de coordinació i equilibri, d’escalada o d’activitat física.
 • Elements naturals, com ara troncs, fulles, pedres, àrids, sorres, terra, aigua, etc.
 • Elements de biodiversitat, com ara hotels d’insectes, caixes-niu, jardí de papallones, menjadores d’ocells…
 • Elements vegetals, zones amb elements vegetals pensades per gaudir, interactuar i aprendre, amb qualitat i seguretat per als més petits.

Organització formal del projecte constructiu

L’organització formal del projecte constructiu d’un pati natural podrà d’incloure la redacció del projecte tècnic bàsic i executiu complet per a la definició de les obres necessàries per a la posada en ús dels diferents espais de joc i d’aprenentatge, que poden incloure els següents documents de projecte:

 • Memòria tècnica
 • Proposta detallada per a cadascun dels espais de joc i d’aprenentatge
 • Plecs de condicions tècniques dels elements proposats i materials
 • Plànols generals i de detall
 • Imatges virtuals (Renders) de les propostes per a cadascun dels espais – opcional
 • Pressupostos detallats
 • Criteris globals de manteniment dels espais i dels equipaments de joc – opcional
 • Criteris globals de manteniment i posada en valor dels elements de jardineria dels patis – opcional

Capítols de construcció, instal·lació i supervisió de l’obra

El procés constructiu dels projectes de naturalització de patis escolars comporta en general els capítols d’obra següents:

 • Treballs previs de protecció del mobiliari i del material vegetal existent
 • Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus
 • Serveis d’infraestructures i fonaments dels equipaments
 • Instal·lació dels equipaments
 • Paviments i preparació de la superfície del terreny
 • Jardineria i paisatgisme
 • Seguiment tècnic i control de qualitat.

Prevenció de riscos laborals

En qualsevol obra, i en aquestes en concret, per afectar un espai on els futurs usuaris són infants i joves, caldrà extremar les mesures de prevenció de riscos laborals i complir totes les especificacions de la legislació de PRL.

Certificació de seguretat de l’àrea de jocs infantils (recomanable)

El lliurament dels patis naturals, sempre que així es sol·liciti per part del promotor, és recomanable realitzar-lo conjuntament amb el corresponent certificat d’àrea de jocs infantils, emès per una entitat d’inspecció acreditada per ENAC, que tant els equipaments de joc com les àrees de joc infantil compleixen les normatives de seguretat de jocs infantils UNE-EN 1176 Equipamiento de las áreas de juego (PARTS 1-11) i UNE-EN 1177 Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos.

Vegeu les referències a les normatives tècniques a l’apartat Normativa tècnica que afecta als patis escolars (UNE-EN i NTJ) de la Secció 1: Aprendre.

ETAPA 2.6

Procés d’aprovació final

Un cop finalitzat el conjunt de documents formals del projecte constructiu del pati natural del vostre centre escolar, és hora de presentar-vos-els per a la seva valoració i aprovació per part del promotor de l’encàrrec, l’òrgan d’aprovació del centre.

Segell d’aprovació

Només podem passar a la Fase de construcció després de l’aprovació.

Aquest projecte constructiu del pati natural haurà de ser revisat i, en el seu cas, aprovat per l’òrgan d’aprovació i, finalment, donar el segell d’aprovació. Sempre serà recomanable mantenir una comunicació estreta amb l’òrgan d’aprovació durant tot el procés de disseny i projecte del pati natural.

En alguns casos, el propi projecte haurà estat iniciat per l’òrgan d’aprovació, notificant-se a l’AMPA que cal substituir els equipaments envellits o danyats o que es faran importants renovacions al pati de l’escola. Si l’AMPA és qui inicia el projecte, és fonamental que l’òrgan d’aprovació sigui notificat en una fase inicial, idealment també quan es formen els equips de treball del centre. Això farà que el procés per aconseguir l’aprovació sigui més acceptada per a tots els implicats.

RESULTAT DE LA FASE 2

Projecte constructiu

El resultat final d’aquesta Fase és el conjunt de documents del projecte constructiu del pati natural del vostre centre escolar.

Ara ja s’està a punt per poder començar la construcció. A la Secció Construir i mantenir s’explica el que cal fer a partir d’ara, a mesura que passeu a la Fase de Construcció i posteriorment a la de Manteniment del pati natural.

Ara hem treballat a través de la planificació del projecte educatiu i del disseny del projecte constructiu del pati natural del vostre centre escolar i l’òrgan d’aprovació ha donat llum verda per construir-lo.

El resultat final aprovat serà el conjunt de documents tècnics referits a l’apartat Organització formal del projecte constructiu.

Qui utilitzarà aquests documents de projecte i per què serveixen?

La memòria, annexos a la memòria, pressupost i planells són components diferenciats del projecte, que es complementen. Tot junts formen el conjunt complet de documents de la construcció del vostre pati natural, necessaris per a la seva execució, ja que serà un document annex al contracte que es signarà entre el promotor i l’empresa constructora.

 • Els contractistes per licitar el projecte
 • Propietaris i contractistes com a part del contracte
 • Contractistes i subcontractistes per construir el projecte
 • Proveïdors i fabricants
 • Autoritats per revisar i aprovar el projecte
 • Els propietaris tenen un registre del projecte
 • Gestors d’instal·lacions
 • Arrendataris i usuaris finals